2009/05/19 :: Chanpon&suba

posted on 28 Sep 2009 17:18 by nakazawa-yuko in yuchan-blog

2009-05-19 13:25:31

ตรงนี้ ~♪

ขอขอบคุณความกรุณาของเพื่อนๆ ที่โอกินาว่า

ドキドキคุณครูMドキドキ

ร้านแห่งโอกิน่าว่าสำหรับอาหารกลางวันค่ะ ニコニコ

“Chanpon”

ของโอกินาว่า

จะว่าเป็นข้าวก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นก๋วยเตี๊ยวค่ะ ~音符

อร่อยม๊ากมากกกกกกกกกก ドキドキドキドキ

Comment

Comment:

Tweet